Foreldreundersøkelsen 2017, Bekkelaget skole

Foreldreundersøkelsen

Rapporten presenterer resultatene for vår skole sammenlignet med gjennomsnittet for alle osloskoler. Skala 1–5, der 1 er lavest skår og 5 er høyest skår.

Dette mener foreldrene – Resultatrapport

Hovedfunn:

  • Foreldre ved Bekkelaget skole opplever i stor grad (94 prosent) at deres barn trives på skolen og har medelever å være med i friminuttene.
  • Foreldrene er i stor grad (90 prosent) fornøyd med den støtten barnet får fra lærerne.
  • Foreldrene mener i stor grad (83 prosent) at de ansatte på skolen bidrar til et trygt skolemiljø.
  • 11 prosent av foreldrene er helt uenig eller litt uenig i at skolen håndterer mobbing på en god måte.
  • Foreldrene mener at kommunikasjonen mellom hjem og skole er god (90 prosent), men at deres kjennekap til rettigheter og plikter bør styrkes, for eksempel klageadgang.
  • Foreldrene er i stor grad fornøyd med innholdet i foreldremøter og utviklingssamtaler (89 prosent), men omtrent halvparten skulle ønske seg lengre samtaler utenfor dagtid (47 prosent).
  • Halvparten av foreldrene er enig at det er lett å få i stand et raskt møte med lærer og/eller skolen (50 prosent)

Skolen vil følge opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.

Om Foreldreundersøkelsen 2017

Foreldreundersøkelsen i Osloskolen ble gjennomført våren 2017 for foresatte med skolebarn under 18 år. Blant temaene er elevenes trivsel, støtte fra lærer og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Foresattes tilbakemelding er viktig for at vi skal utvikle en enda bedre skole for alle.

Styrker arbeidet for et trygt og godt arbeidsmiljø

Resultatene viser at vi har enkelte områder som vi må arbeide mer med. Vi må gjøre enda mer for å følge opp mobbing og andre hendelser. Noen foreldre opplever at skolene ikke håndterer dette godt nok. Dette følger vi opp.

Et viktig tiltak er den skjerpede aktivitetsplikten som ble innført i Osloskolen 2017. Alle ansatte har en plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt, og de skal aktivt gjøre en innsats for å avdekke mobbing og andre krenkelser. Skolens ledelse skal sørge for at alle ansatte er kjent med hva aktivitetsplikten betyr, og skolens rutiner for å avdekke mobbing inngår i skolens handlingsplan.

Vi må også styrke foresattes kjennskap til sine og elevenes rettigheter, plikter og f.eks. klageadgang.

Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter og plikter i forhold til barnets skolegang, samt hvordan de kan gå frem for å fremme klage. Dette vil bli teama på høstens foredlremøter.

For at vi skal lykkes i arbeidet er vi avhengig av et godt skole-hjem samarbeid.