Foreldreundersøkelsen 2018

Veiledning

Foreldrenes svar samsvarer i stor grad med det elevene selv svarer på Elevundersøkelsen, også i forhold til at det er høy grad av trivsel på skolen (4,6 av 5,0). Skolen er svært fornøyd med at undersøkelsen viser stor tillit til skolens lærere. Spørsmålene nedenfor viser tydelig dette.
• Jeg har inntrykk av at lærerne bryr seg om barnet mitt (4,8)
• Jeg har inntrykk av at lærerne behandler barnet mitt med respekt (4,8)
• Jeg har inntrykk av at lærerne har positive forventninger til mitt barns læring og utvikling (4,8)

Ved fjorårets undersøkelse kom det frem at foreldrene hadde inntrykk av at skolen hadde et forbedringspotensial i behandlingen av vanskelige saker der elever føler seg krenket eller mobbet. I årets undersøkelse kommer det tydelig fram at inntrykket de foresatte har er bedre. Dette er skolen fornøyd med. Dette er allikevel et viktig område som skolen ønsker å forbedre ytterligere.

Foreldreundersøkelsen 2018 kan leses i sin helhet her. Skalaen i undersøkelsen går fra 1 – 5 der 5 er det mest positive svaret.