Standarder og ordensregler

Verdisyn

Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier der mennesker er likeverdige og menneskeverdet ukrenkelig. Det betyr at vi skal lære å vise respekt for hverandre og naturen. Opplæringen skal fremme solidaritet, likestilling og toleranse på tvers av grupper og grenser. Opplæringen skal fremme demokrati og ytringsfrihet. Det er viktig å være bevisst på at formidling til barna først og fremst skjer gjennom voksne som forbilder for handlinger og holdninger.

Læringssyn

Alle mennesker er unike. Enhver kan komme videre i sin utvikling. Læring skjer ved at det nye forstås ut fra det kjente. God undervisning setter læring i gang, men den fullbyrdes ved elevens egen innsats. Læring er noe som skjer med og i eleven. Undervisningen må tilpasses alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse.

Standarder

Elevstandarder

Eleven skal bidra til arbeidsro.

Det betyr:

 • At du snakker med innestemme, ber om ordet ved håndsopprekking, er rolig og ikke forstyrrer andre i læringsarbeidet.
 • At du har skolesakene i orden.
 • At du følger lærerens beskjeder og klassereglene.

Eleven skal komme raskt igang med læringsarbeidet.

Det betyr:

 • At du møter presis til timen og er raskt i gang ved skifte av aktiviteter.

Eleven skal gjøre sitt beste.

Det betyr:

 • At du skal være arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet.
 • At du skal gjøre det du vet er riktig.
 • At du skal levere lekser/elevarbeid innen tidsfrist.

Eleven skal vise respekt for andre og skolens regler.

Det betyr:

 • At du skal være høflig og hyggelig.
 • At du respekterer andres grenser med blant annet STOPP-regelen.
 • At du respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter.
 • At du sier i fra til en voksen når noen blir plaget eller mobbet.
 • At du følger skolens regler for blant annet lekeapparater, fotballbinge og områder.
 • At du skal være ute i friminuttene.

Eleven skal ta ansvar for orden på skolen.

Det betyr:

 • At du skal holde det ryddig (i klasserom og i garderobe) og at du holder orden i dine saker (sekk, klær og hylle)
 • At du skal ta vare på skolen og skolens bøker og utstyr.

Foreldrestandarder

Fag og læring

Skolen forventer at du som foresatt:

 • sørger for at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser, innleveringer, prøver etc).
 • tar kontakt hvis du synes opplæringen ikke oppfyller dine og/eller elevens forventninger.
 • sørger for at eleven møter tidsnok, uthvilt, har spist frokost og har tilgang til mat for hele skoledagen.
 • følger skolens ferier og fridager, og sørger for at eleven møter på skolen hver dag gjennom skoleåret.
 • passer på at eleven følger klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen.

Trygghet og trivsel

Skolen forventer at du som foresatt:

 • bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne, medelever og deres foresatte.
 • kontakter skolen hvis ditt barn mistrives.
 • deltar aktivt i sosiale arrangementer.
 • samarbeider med andre foresatte om elevenes trivsel og trygghet.
 • tar medansvar for at eleven følger skolens ordensreglement.

Dialog og samarbeid

Skolen forventer at du som foresatt:

 • samarbeider med skolen for å sikre god kommunikason og informasjonsflyt.
 • deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter, og gir beskjed i god tid dersom du ikke kan møte til avtalt tid.
 • svarer på brukerundersøkelser fra skolen.
 • informerer skolen om hendelser som kan påvirke eleven og skolehverdagen.
 • viser respekt for elever, ansatte og ledelsen på skolen og andre foresatte, spesielt når det gjelder å ta kontakt eller dele informasjon med andre.

Standarder for foreldrekontakter (to per gruppe og to vara)

Det betyr:

 • At du er bindeledd mellom foreldrene i basisgruppen og skolen/FAU.
 • At du samarbeider med kontaktlærer om å avholde to foreldremøter i året.
 • At du skriver referat fra foreldremøter.
 • At du er ansvarlig for å lage et kontaktsystem, slik at foresatte i gruppen kan kontaktes raskt.
 • At du skal være behjelpelig med å finne foresatte som kan hjelpe til ved ulike anledninger/foreldreovertakelse/baking.
 • At du tar initiativ til ulike soiale arrangementer for elevene i gruppen og ellers.
 • At du følger opp at alle familiegruppene er "aktive".

Lærerstandarder

Læreren skal holde seg faglig oppdatert, planlegge og gjennomføre undervisningen kvalitativt godt.

Det betyr:

 • At du har satt deg inn i fagstoff og metodikk, og at du har en plan for gjennomføring av undervisningen som ivaretar elevenes ulike ståsted.
 • At du har tilrettelagt materiell og organisert klasserommet hensiktsmessig.
 • At mål og kriterier for læringsarbeidet er synlig og kommunisert for elevene.
 • At du får elevene med på å lage kriterier for læringsarbeidet og vurdere seg selv og medelever.
 • At elevene får konstruktive tibakemeldinger underveis og at du vet hvor eleven er i forhold til måloppnåelse.

Læreren skal ha en positiv relasjon med elevene, være en tydelig voksen og være en god rollemodell.

Det betyr:

 • At du viser interesse for elevenes læring og trivsel.
 • At du kommuniserer klart og har høye forventninger til elevene.
 • At du gjennomfører mentorsamtale med hver enkelt elev hver andre til tredje uke.
 • At du er bevisst språkets betydning også i situasjoner hvor partene er i affekt.
 • At du møter presist til timen og ser til at elevene går ut etter timen.

Læreren skal arbeide for et positivt samarbeid med hjemmet.

Det betyr:

 • At du snakker positivt om barnets mestring til foresatte og har en konstruktiv dialog om barnets utvikling.
 • At du innkaller til to utviklingssamtaler i året hvor eleven er med på minst en. I forkant av samtalen skal du ha sendt hjem et utkast til skriftlig vurdering av elevens kompetanse som danner grunnlag for elevens individuelle mål fremover.
 • At du samarbeider med klassekontakten om minst to foreldremøter, samt jul- og sommeravslutninger.

Læreren skal samarbeide med kollegaer for å fremme et godt læringsmiljø.

Det betyr:

 • At du skal være en bidragsyter faglig og sosialt.
 • At du er presis og utfører avtalte oppgaver.
 • At du tilstreber en åpen kommunikasjon, også ved ulike synspunkter.
 • At du og teamet fremstår samlet i elevsyn og regelverk.
 • At du holder god orden i undervisningsrommene og i fellesarealene.

Læreren skal ha lojalitet til overordnet myndighet.

Det betyr:

 • At du skal følge sentrale og lokale plandokumenter og gjeldende regler (eks. LK06, strategisk plan og individuelle arbeidsplaner).
 • At du skal følge vedtak som blir gjort på skolen.
 • At du er skolens representant i samarbeid med foresatte og nærmiljø.

Aktivitetsskoleansatt-standarder

Den ansatte skal bidra til å skape et trygt og positivt miljø for barna.

Det betyr:

 • At du møter barn og foreldre med respekt.
 • At du lytter til det barna sier, opptrer rolig og bestemt.
 • At du fremstår som en trygg voksen.
 • At du opptrer konsekvent i forhold til avtalte regler, og at du snakker til barna på en korrekt måte.
 • At du hjelper til med å løse konflikter når du ser at det trengs.
 • At du er bevisst på hva du prater om i påhør av barn og foreldre.

Den ansatte skal planlegge og gjennomføre en kvalitetiv god aktivitetsskoledag for elevene, slik at barna føler at de har en givende hverdag.

Det betyr:

 • At du må ha oversikt over arbeidsdagen.
 • At du må være oppdatert om dagens program og vite hvilke barn som skal delta på ulike aktiviteter.
 • At du skal være med på å inspirere barna til å ta del i lek og aktiviteter.
 • At du må respektere barnas behov for frilek.

Den ansatte skal være profesjonell og samarbeide med kollegaer for å fremme et godt miljø.

Det betyr:

 • At du selv er en god rollemodell.
 • At du møter presis og holder avtaler.
 • At du kjenner arbeidsinstruksen din og overholder taushetsplikten.
 • At du innarbeider gode rutiner rundt måltidene og i forhold til å holde orden i fellesrommene.

Den ansatte skal ha lojalitet til overordnet myndighet.

Det betyr:

 • At du skal følge lokale og sentrale plandokumenter samt gledende regler (arbeidsinstruks, rammeplan, forskrift etc.).
 • At du skal følge vedtak som blir gjort på Aktivitetsskolen.
 • At du er Aktivitetsskolens representant i samarbeid med foresatte og nærmiljøet.

Lederstandarder ved Bekkelaget skole

Lederen skal sette mål for skolens utvikling.

Det betyr:

 • At du skal tenke langsiktig og strategisk til det beste for elevens læring i tråd med kommunale og nasjonale satsingsområder.
 • At du iverksetter tiltak for å nå målene i virksomheten.
 • At du holder deg oppdatert faglig og innenfor lovverk.

Lederen skal ta ansvar for skolens drift.

Det betyr:

 • At du styrer skolen etter vedtatt budsjett.
 • At du ivaretar HMS-arbeid etter gjeldende regler.

Lederen skal behandle elever, foresatte og ansatte med respekt.

Det betyr:

 • At du møter andre med høflighet og viser forståelse.
 • At du gir tydelige forventninger om roller og samarbeid.
 • At du legger til rette for god informasjonsflyt.
 • At du er tilgjengelig.

Lederen skal følge opp uttalte standarder og avtaler.

Det betyr:

 • At du skal tydeliggjøre og gi tilbakemeldinger på standardene i forhold til elever, foresatte og ansatte.
 • At du skal veilede ansatte og gi dem tilbakemeldinger.

Lederen skal etablere gode systemer og rutiner i skolehverdagen for å ivareta læring og trivsel.

Det betyr:

 • At du skal organisere for effektiv drift i forbindelse med møtevirksomhet, fag- og timeplanlegging, elevgrupper, daglige rutiner etc.
 • At du analyserer og følger opp elevresultater.
 • At du samarbeider om og følger opp elevsaker.
 • At du følger opp medarbeiderundersøkelser og legger til rette for trivselsfremmende tiltak.

Husregler

Vi følger Utdanningsetatens generelle ordensregler, ordensreglement. ( http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/osloskolen/grunnskoleopplaring/ordensreglement )

Reglement for orden og oppførsel - "Husregler"

"Husreglene" er utfyllende regler for orden og oppførsel for Bekkelaget skole jf. Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen, Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og Rundskriv 10/2014.

Presiseringer for Bekkelaget skole er merket med kursiv.
§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolenes målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkemåte

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter også voksenopplæringssentre så langt det passer. Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskole og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevens oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelt driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fsatsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevenes orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

 • Eleven trenes og vurderes i tråd med skolens plan for sosial kompetanse. Vurderingen synliggjøres halvårlig i skriftlig vurdering.

§ 4 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr. Eleven er selv ansvarlig for egne verdisaker. Penger tas vanligvis ikke med på skolen.
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden. Eleven tar av seg yttertøy, sko og lue/cap før han/hun går inn i klasserommet. Skolen anbefaler bruk av innesko. eleven beveger seg rolig inne i skolebygget og snakker med innestemme.
 • NYTT: Det er de foresatte som avgjør om barna skal sykle til skolen. Sykkelparkering på skolens område skjer på anvist plass. Sykkelen skal trilles i skolegården. Annet utstyr: Skateboard, sparkesykkel, rollerblades og lignende skal ikke tas med på skolen.

§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppørsel, herunder

 • være tilstede i opplæringen. Eleven skal ikke forlate skolens område eller gruppen uten avtale med lærer.
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø. Eleven hilser når vi møtes. Eleven snakker positivt og hyggelig til andre. Eleven bidrar til arbeidsro i undervisningen.
 • retter seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær. Foresatte varsler skolen/teamrom i forkant av helserelatert fravær. Ved annet fravær søkes det skolen ved rektor om permisjon. Se for øvrig Osloskolens permisjonsreglement.
 • ta godt vare på skolens eiendeler. Eleven tar vare på skolen materiell, setter bokbind på bøker og setter utstyr tilbake på anvist plass.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr. Mobiltelefon skal ligge avslått i skolesekken på skolens område. Skolens internettilgang skal kun brukes i undervisningsøyemed.
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe. Herunder skolens definisjon av krenkende adferd.
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. Eleven kaster ikke snøball.
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Osloskolen (Bekkelaget skole) vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 • anmerkning og korrigering/tilsnakk
 • skriftlig advarsel til elev, involvering av foresatte
 • skriftlig melding til foresatte/foreldre
 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for. Eleven kan pålegges å ta igjen tapt undervisning før eller etter skoletid samt i friminutt.
 • bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 og 3-8) (Rundskriv 10/2014; Lærer kan bortvise elever fra undervisning inn til 3 timer. rektor kan vise bort elever inn til 1 dag.)
 • bortvisning fra undervisning for lengre tid enn resten av skoledagen (gjelder u.skole og vg.skole)
 • midlertidig eller permanent klasse- gruppebytte
 • midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)
 • tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8)

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

Noen generelle retningslinjer

Informasjon

Bekkelaget skoles hjemmeside (https://bekkelaget.osloskolen.no) er et sentralt sted for å finne informasjon om skolen og vår virksomhet. Skolens ledelse vil hver måned legge ut et informasjonsskriv. Trinnene benytter ukeplan eller arbeidsplan til ukentlig generell informasjon i tillegg til Fronter. Denne informasjonen dreier seg om hvilke aktiviteter trinnene har i løpet av uken.

Familiegrupper / årstidsgrupper

1-4. trinn: Kontaktlærer deler elevene i basisgruppen inn i familiegrupper på 4-6 elever per gruppe. Hver familie er ansvarlig for et møte/en aktivitet i familiegruppen minst en gang per skoleår. Familiegruppene endres hvert skoleår, slik at flest mulig foreldre og barn kan møtes og bli kjent. Gruppene er selv ansvarlig for fremdriften etter inndeling. Det er viktig at man ikke legger lista for høyt, slik at noen vegrer seg mot å arrangere møtet/aktiviteten.

5-7. trinn: Hvis det ikke er ønskelig å fortsette med familiegrupper, noe man avgjør i foreldremøtet, deler foreldrekontakten basisgruppen inn i fire årstidsgrupper. Hver gruppe er ansvarlig for et felles arrangement for hele basisgruppen. Etter avtale med skolens kontor, kan skolens lokaler benyttes. Foreldrene i basisgruppen er selv ansvarlige for fremdriften.

Uteskole

Vi praktiserer uteskole som en del av vårt undervisningsopplegg. På 1. trinn er det en uteskoledag per uke. Foresatte oppfordres til å delta på disse dagene. Når elevene skal være ute, er det en forutsetning at de er kledd etter været. Uteskole er ikke bare "tur i skog og mark", men kan også være ekskusjoner til ulike aktiviteter/museer/tilbud gjennom den kulturelle skolesekken. På 2. - 7. trinn praktiseres dette ved behov etter trinnets årsplaner.

Mat, frukt og drikke

Skolen forventer at alle elevene har spist frokost før de kommer på skolen. Skolen forventer at alle elevene har med en sunn matpakke, samt frukt eller grønnsaker. I løpet av skoledagen vil det legges til rette for at elevene kan spise sin skolemat og frukt. For de yngste elevene vil dette si at de har en fruktstund hver dag. De eldste elevene oppfordres til å ha med seg frukt ut i løpet av formiddagen. Dersom barnet skal ha annen drikke enn melk eller juice (abonnementsordning), anbefales vann. På uteskoledagene vil lærer gi beskjed om eventuell annen type mat som kan tas med. Godteri og brus tillates ikke.

Siste skoledag før jul og sommer arrangeres det "kosetime" for elevene. Lærer gir beskjed om hva elevene kan ha med av mat og drikke.

Fødselsdager

Alle elever skal oppleve en positiv markering av sin fødselsdag ved at de gratuleres og synges for. Markeringen skal være lik i de ulike basisgruppene på trinnet. Noen trinn har fødselsdagskalender, noen setter flagg på elevens pult og enkelte gjør det slik at elevene i gruppen sier noe positivt om fødselsdagsbarnet; læreren skriver det ned og eleven får det med seg hjem. På de yngste trinnene praktiseres ofte "1/2 års-fødselsdager" (en dag om høsten/våren feires barna som har fødselsdag det halvåret).

Elever kan dele ut invitasjon til selskap i basisgruppene dersom hele basisgruppen, alternativt alle jentene eller alle guttene, blir invitert.

Fadderordning

Elevene på 5. trinn er faddere for 1. trinn. Faddere skal være trygge kontaktpersoner for fadderbarna. Det vil være felles aktiviteter mellom 1. trinn og 5. trinn som for eksempel felles uteskoledager, lesestunder, friminutt, fellessamlinger, spilldager etc. Elevene skal ikke gi hverandre gaver.

Leirskole

På 7. trinn reiser alle elevene på leirskole sammen. Leirskolen skal ha tre overnattinger, man skal ikke benytte lørdag eller søndag. Lærerne avspaserer sammen med elevene den ukedagen som ikke benyttes. Skolen bestiller leirskole. Annen leirskole enn den skolen vanligvis benytter, kan velges. Hvis dette skal skje, må ALLE foresatte på trinnet være enige og dette må i så fall bestemmes i løpet av 2. klasse. Kostnadene må ikke overstige statlige tildelte midler. Skolen holder transportutgifter.