Hovedseksjon

Ordensregler og husregler

Vi følger Osloskolens sentrale ordensreglement.

Husregler

"Husreglene" er utfyllende regler for orden og oppførsel for Bekkelaget skole jf. Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen, Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen (2018) og Rundskriv 10/2014. Presiseringer for Bekkelaget skole er merket med kursiv.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

§ 2 Virkemåte

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.
Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.
Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi.
Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fastsette andre reaksjoner enn de som fremkommer i § 8, innenfor
gjeldende lovverk.

§ 3 Hensyn til elevenes beste og elevens rett til å bli hørt

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt.

 

§ 4 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevenes orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

 • Eleven trenes og vurderes i tråd med skolens plan for sosial kompetanse.


§ 5 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • følge skolens regler for melding av fravær. Foresatte varsler skolen på Skolemelding ved helserelatert fravær. Etter 3 dager sykefravær tar kontaktlærer kontakt med hjemmet. Ved annet fravær søkes det skolen ved rektor om permisjon. Se for øvrig Osloskolens permisjonsreglement; https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/ferie-og-fridager-i-skolen/permisjon-fra-skolen/#gref 
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr. Eleven er selv ansvarlig for egne verdisaker. Penger tas vanligvis ikke med på skolen.
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden. Eleven tar av seg yttertøy og sko før han/hun går inn i klasserommet. Skolen anbefaler bruk av innesko. Eleven beveger seg rolig inne i skolebygget og snakker med innestemme.
 • Det er de foresatte som avgjør om barna skal sykle til skolen. Sykkelparkering på skolens område skjer på anvist plass. Sykkelen skal trilles i skolegården. Annet utstyr: Skateboard, rollerblades og lignende skal ikke tas med på skolen.

§ 6 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppørsel, herunder

 • være tilstede i opplæringen. Eleven skal ikke forlate skolens område eller gruppen uten avtale med lærer.
 • behandle, også på digitale medier, medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø. Eleven hilser når vi møtes. Eleven snakker positivt og hyggelig til andre. Eleven bidrar til arbeidsro i undervisningen.
 • retter seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler. Eleven tar vare på skolen materiell, setter bokbind på bøker og setter utstyr tilbake på anvist plass.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr. For elever på 1.-3.trinn skal mobiltelefoner og mobilklokker ligge avslått i skolesekken. Elevene på 4.-7.trinn skal legge telefonenen i "mobilhotellet" ved oppstart av skoledagen. Skolens internettilgang skal kun brukes i undervisningsøyemed.
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe eller på andre måter krenke andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. Eleven kaster ikke snøball
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet


§ 7 Inndragning av gjenstander

Ulovlige gjenstander skal inndras og overlates til politiet.
Gjenstander (eksempel mobiltelefoner) som brukes i strid med det lokale
ordensreglementet, kan midlertidig inndras. Det samme gjelder dersom eleven har med seg gjenstander som etter dette reglementet, eller det lokale ordensreglementet, ikke aksepteres. Dersom skolen inndrar røyk/tobakk/snus eller alkohol fra umyndige elever, bør disse gjenstandene leveres til foreldrene.

Mobiltelefon som inndras leveres på kontoret, der elevene kan hente den etter endt skoledag. Ved gjentatte hendelser kontaktes foresatte, som henter mobiltelefonen på kontoret, samme dag. 

 

§ 8 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Osloskolen (Bekkelaget skole) vil benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 1. anmerkning og korrigering/tilsnakk
 2. skriftlig advarsel til elev, muntlig involvering av foresatte
 3. skriftlig melding til foresatte/foreldre
 4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for. Eleven kan pålegges å ta igjen tapt undervisning før eller etter skoletid samt i friminutt i samråd med foresatte..
 5. bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (oppll. § 9A-11) 
 6. bortvisning for resten av dagen (oppll. § 9A-11)
 7. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen
  - inntil tre dager på 8.-10. årstrinn (oppll. § 9A-11)
  - inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 9A-11)
  - resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 9A-11)
 8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.

§ 9 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig.
Skolen bør vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.

§ 10 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 11 Saksbehandling ved bruk av reaksjoner

Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • Rektor avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 4, 6, 7 første og andre strekpunkt skal benyttes.
 • Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 1-3 og 5 skal benyttes.
  Direktøren for Utdanningsetaten avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 7 tredje strekpunkt og nr. 8 skal benyttes.
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser.

Foreldre/foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.
Reaksjonene i § 8 nr. 6-8 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.