Hovedseksjon

Ordensregler og husregler

Vi følger Osloskolens sentrale ordensreglement.

Husregler

"Husreglene" er utfyllende regler for orden og oppførsel for Bekkelaget skole jf. Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen, Veiledning til reglement for orden og oppførsel i Osloskolen og Rundskriv 10/2014. Presiseringer for Bekkelaget skole er merket med kursiv.

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til å oppfylle Oslo-skolenes målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkemåte

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune. Reglementet omfatter også voksenopplæringssentre så langt det passer. Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskole og skoleturer. For grunnskoleelever gjelder reglene også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevens oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelt driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fsatsette andre sanksjoner enn de som fremkommer i § 6.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)

Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet samt i skolens lokale reglement. Elevenes orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

 • Eleven trenes og vurderes i tråd med skolens plan for sosial kompetanse. Vurderingen synliggjøres halvårlig i skriftlig vurdering.


§ 4 Regler for orden

Elevene skal

 • møte presist
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendig utstyr. Eleven er selv ansvarlig for egne verdisaker. Penger tas vanligvis ikke med på skolen.
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden. Eleven tar av seg yttertøy, sko og lue/cap før han/hun går inn i klasserommet. Skolen anbefaler bruk av innesko. Eleven beveger seg rolig inne i skolebygget og snakker med innestemme.
 • Det er de foresatte som avgjør om barna skal sykle til skolen. Sykkelparkering på skolens område skjer på anvist plass. Sykkelen skal trilles i skolegården. Annet utstyr: Skateboard, sparkesykkel, rollerblades og lignende skal ikke tas med på skolen.


§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppørsel, herunder

 • være tilstede i opplæringen. Eleven skal ikke forlate skolens område eller gruppen uten avtale med lærer.
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø. Eleven hilser når vi møtes. Eleven snakker positivt og hyggelig til andre. Eleven bidrar til arbeidsro i undervisningen.
 • retter seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • følge skolens regler for melding av fravær. Foresatte varsler skolen/teamrom i forkant av helserelatert fravær. Ved annet fravær søkes det skolen ved rektor om permisjon. Se for øvrig Osloskolens permisjonsreglement.
 • ta godt vare på skolens eiendeler. Eleven tar vare på skolen materiell, setter bokbind på bøker og setter utstyr tilbake på anvist plass.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr. For elever på 1.-4.trinn skal mobiltelefoner og mobilklokker ligge avslått i skolesekken. Elevene på 5.-7.trinn skal legge telefonenen i "mobilhotellet" ved oppstart av skoledagen. Skolens internettilgang skal kun brukes i undervisningsøyemed.
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr


Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • å mobbe. Herunder skolens definisjon av krenkende adferd.
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å bruke tobakk/snus
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander. Eleven kaster ikke snøball.
 • å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet


§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Osloskolen (Bekkelaget skole) vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

 • anmerkning og korrigering/tilsnakk
 • skriftlig advarsel til elev, involvering av foresatte
 • skriftlig melding til foresatte/foreldre
 • pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for. Eleven kan pålegges å ta igjen tapt undervisning før eller etter skoletid samt i friminutt.
 • bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen (oppll. §§ 2-10 og 3-8) (Rundskriv 10/2014; Lærer kan bortvise elever fra undervisning inn til 3 timer. Rektor kan vise bort elever inn til 1 dag.)
 • bortvisning fra undervisning for lengre tid enn resten av skoledagen (gjelder u.skole og vg.skole)
 • midlertidig eller permanent klasse- gruppebytte
 • midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)
 • tap av retten til videregående opplæring (oppll. § 3-8)

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

§ 8 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.