FAU

b-bygget

På Bekkelaget skole er FAU et arbeidsutvalg satt sammen av en foreldrerepresentant fra hver basisgruppe/klasse. Det er foreldrene som har hovedansvaret for utvikling og opplæring av barna. FAU skal sikre en reell foreldremedvirkning i skolen.

 
Det velges 2 foreldrekontakter og eventuelt vara pr basisgruppe/klasse. Den ene rollen som klassekontakt og den andre blir gruppens/klassens FAU-representant. Ut fra disse FAU-representantene settes det sammen et Arbeidsstyre og 4 arbeidsgrupper.
 

FAUs arbeidsgrupper: 

Arbeidsstyret

Arbeidsstyret består i dag av 6 representanter; leder, nestleder, sekretær, kasserer, koordinator for gruppene og skolemelkansvarlig. Representantene sitter i 2 år, slik at halvparten byttes hvert år. Arbeidsstyret koordinerer FAUs virksomhet og den løpende dialogen med skolen. I tillegg til at det avholdes jevnlige møter med skolen gjennom hele skoleåret, avholder arbeidsstyret i samarbeid med skolen fellesmøte for alle klassekontakter og FAU-representanter to ganger i året. Arbeidsstyret samarbeider med skolen om å avvikle en årlig digitaldag for elever, lærere og foresatte. Arbeidsstyret organiserer også skolemelk-ordningen.

 

Trafikk

Trafikkgruppen har ansvaret for å fordele, distrubere og følge opp trafikkvakter ved skolen. Gruppen skal vurdere og organisere trafikksikkerhetstiltak gruppen mener kan gi økt trygghet for elevene, eksempelvis refleksaksjon e.l. Gruppen skal vurdere trafikksituasjonen rundt skolen, samt vurdere innspill fra andre foreldre eller elever, og eventuelt initiere trafikksikringstiltak eller reaksjoner mot ulike instanser. Gruppen skal ha god dialog med skolen om eventuelle felles henvendelser og reaksjoner.

 

Trivsel/Aks

Trivselsgruppen skal avholde møter med helsesøster og ledelse ved AKS, samt ta i mot innspill fra elevrådet. Gruppen skal vurdere elevenes trivsel på skolen og på AKS, og organisere tiltak, eksempelvis skolestartsdag, spillkveld, skoledisko e.l. for å øke/opprettholde trivsel på skolen.

 

Dugnad

Dugnadsgruppen har ansvaret for å gjennomføre dugnad på skolen. Dugnaden gjennomføres i samarbeid med skolen og avholdes i utgangspunktet i mai. Dugnadsgruppen kaller inn foreldre på 1., 2. og 3. trinn til dugnad.

 

17. mai

17. maigruppen har ansvaret for organisering av FAUs 17. mai-arrangement i samarbeid med foreldre på 4.trinn. I tillegg til å skape trivsel og glede for barna på nasjonaldagen, er dette arrangementet den viktigste inntektskilden for FAU.  

 

OSLO KOMMUNALE FORELDREUTVALG 

Mellom Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole og FUG på sentralt nivå, er det ikke noe lovhjemlet foreldreorgan. I omkring 180 av landets 430 kommuner er det opprettet foreldreutvalg på kommunalt nivå (KFU) på frivillig basis. Hensikten med KFU er å koordinere skolenes behov og ønskene i kommunen, og å drive opplæring og erfarings-utveksling.

 

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.
 

FUG er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.