Hovedseksjon

Andre retningslinjer

Informasjon

Bekkelaget skoles hjemmeside er et sentralt sted for å finne informasjon om skolen og vår virksomhet. Skolens ledelse vil hver måned legge ut et informasjonsskriv. Trinnene benytter ukeplan eller arbeidsplan til ukentlig generell informasjon i tillegg til Fronter. Denne informasjonen dreier seg om hvilke aktiviteter trinnene har i løpet av uken.

Familiegrupper / årstidsgrupper

1-4. trinn: Kontaktlærer deler elevene i basisgruppen inn i familiegrupper på 4-6 elever per gruppe. Hver familie er ansvarlig for et møte/en aktivitet i familiegruppen minst en gang per skoleår. Familiegruppene endres hvert skoleår, slik at flest mulig foreldre og barn kan møtes og bli kjent. Gruppene er selv ansvarlig for fremdriften etter inndeling. Det er viktig at man ikke legger lista for høyt, slik at noen vegrer seg mot å arrangere møtet/aktiviteten.

5-7. trinn: Hvis det ikke er ønskelig å fortsette med familiegrupper, noe man avgjør i foreldremøtet, deler foreldrekontakten basisgruppen inn i fire årstidsgrupper. Hver gruppe er ansvarlig for et felles arrangement for hele basisgruppen. Etter avtale med skolens kontor, kan skolens lokaler benyttes. Foreldrene i basisgruppen er selv ansvarlige for fremdriften.

Uteskole

Vi praktiserer uteskole som en del av vårt undervisningsopplegg. På 1. trinn er det en uteskoledag per uke. Foresatte oppfordres til å delta på disse dagene. Når elevene skal være ute, er det en forutsetning at de er kledd etter været. Uteskole er ikke bare "tur i skog og mark", men kan også være ekskusjoner til ulike aktiviteter/museer/tilbud gjennom den kulturelle skolesekken. På 2. - 7. trinn praktiseres dette ved behov etter trinnets årsplaner.

Mat, frukt og drikke

Skolen forventer at alle elevene har spist frokost før de kommer på skolen. Skolen forventer at alle elevene har med en sunn matpakke, samt frukt eller grønnsaker. I løpet av skoledagen vil det legges til rette for at elevene kan spise sin skolemat og frukt. For de yngste elevene vil dette si at de har en fruktstund hver dag. De eldste elevene oppfordres til å ha med seg frukt ut i løpet av formiddagen. Dersom barnet skal ha annen drikke enn melk eller juice (abonnementsordning), anbefales vann. På uteskoledagene vil lærer gi beskjed om eventuell annen type mat som kan tas med. Godteri og brus tillates ikke.

Siste skoledag før jul og sommer arrangeres det "kosetime" for elevene. Lærer gir beskjed om hva elevene kan ha med av mat og drikke.

Fødselsdager

Alle elever skal oppleve en positiv markering av sin fødselsdag ved at de gratuleres og synges for. Markeringen skal være lik i de ulike basisgruppene på trinnet. Noen trinn har fødselsdagskalender, noen setter flagg på elevens pult og enkelte gjør det slik at elevene i gruppen sier noe positivt om fødselsdagsbarnet; læreren skriver det ned og eleven får det med seg hjem. På de yngste trinnene praktiseres ofte "1/2 års-fødselsdager" (en dag om høsten/våren feires barna som har fødselsdag det halvåret).

Elever kan dele ut invitasjon til selskap i basisgruppene dersom hele basisgruppen, alternativt alle jentene eller alle guttene, blir invitert.

Fadderordning

Elevene på 5. trinn er faddere for 1. trinn. Faddere skal være trygge kontaktpersoner for fadderbarna. Det vil være felles aktiviteter mellom 1. trinn og 5. trinn som for eksempel felles uteskoledager, lesestunder, friminutt, fellessamlinger, spilldager etc. Elevene skal ikke gi hverandre gaver.

Leirskole

På 7. trinn reiser alle elevene på leirskole sammen. Leirskolen skal ha tre overnattinger, man skal ikke benytte lørdag eller søndag. Lærerne avspaserer sammen med elevene den ukedagen som ikke benyttes. Skolen bestiller leirskole. Annen leirskole enn den skolen vanligvis benytter, kan velges. Hvis dette skal skje, må ALLE foresatte på trinnet være enige og dette må i så fall bestemmes i løpet av 2. klasse. Kostnadene må ikke overstige statlige tildelte midler. Skolen holder transportutgifter.