Hovedseksjon

Vår profil

kunst7

Bekkelaget skole er en 1–7 skole som ligger i Nordstrand bydel.

Skoleåret 2023–24 er det 578 elever på Bekkelaget skole, fordelt på 26 klasser. Skolen er bygget som en 3-parallell skole, men har 4 klasser på 1., 2., 3., 5. og 6. trinn.

Bekkelaget skole skal ha ambisiøse, men også realistiske mål for elevenes faglige læring og sosiale utvikling.

Et viktig mål er å sikre alle elever gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning, samt i basisfag som engelsk og naturfag, tidlig i skoleløpet. Den grunnleggende lese-, skrive- og regneopplæring skal praktiseres med høy kvalitet. Elevenes utvikling skal følges opp i det daglige arbeidet og etter faste kartleggingsprøver. Leseforståelse og vokabular i engelsk skal styrkes spesielt fra 3. og 4. årstrinn. Elevene skal i større grad lese engelske bøker, og arbeide mer med lesestrategier i ulike engelske tekster. Skolen tilstreber å gi den enkelte elev tilstrekkelige utfordringer i læringsarbeidet, slik at alle får brukt sitt fulle potensiale.

Med økt fokus på dybdelæring, arbeid med begreper og tverrfaglige temaer i fagene, vil skolen kunne motivere, skape økt forståelse og øke læringsutbyttet for flere elever. Elevmedvirkning skal komme tydeligere frem gjennom økt deltagelse i skolearbeidet. God vurderingspraksis, systematisk bruk av mentorsamtaler (elevsamtaler), spørreundersøkelser, bruk av læringspartner og klassemøter skal gi eleven økt deltagelse i læringsarbeidet. Målet er at elevene opplever mestring og økt deltagelse, og at flere tilegner seg ferdigheter og kompetanse på høyt nivå.

Skolens mål er at færre enn 5 % av elevene skal skårer under kritisk grense i lesing og regning på 1.–3. trinn, og at minst 50 % av elevene skårer på høyeste nivå i lesing, regning og engelsk på Nasjonale prøver 5. trinn (minst 60 % på 8. trinn).

Det er få elever på Bekkelaget skole som strever med å lese og regne, og majoriteten av elevene viser høyt nivå på læringsutbyttet. Det gir elevene våre gode muligheter for å lykkes i utdanningsløpet!

Alle elevene har sin personlige iPad som læringsverktøy, noe som bl.a. gjør individuelle tilpasninger enklere og effektiviserer deler av elevenes læringsarbeid. Programmer som Campus Inkrement og Dragonbox oppøver elevenes regneferdigheter, samt gir automatisk tilbakemeldinger til elevene.

Alle elever på Bekkelaget skole skal ha et trygt og inkluderende skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, fritt for mobbing, vold og overgrep. Skolen har de siste årene hatt stort fokus på trygt skolemiljø gjennom å jobbe systematisk og forebyggende med tiltak for økt respekt og inkludering, samt å etablere gode rutiner for oppfølging. 97 % av elevene på 5.–7. trinn svarer i siste Elevundersøkelse at de trives på skolen, og elevene tilbakemelder om lite mobbing. Elevenes opplevelse av arbeidsro er noe lav i enkelte klasser, og det må arbeides jevnlig med klasseregler og gode rutiner i klassene.

Gjennom foredrag og veiledning fra eksterne instanser vil skolen øke ansattes kunnskapsgrunnlag i møte med elever som strever. Skolen vil også benytte psykolog og helsesykepleier i dette arbeidet.

Aktivitetsskolen på Bekkelaget (AKS) skal tilby barna lekpregede og læringsstøttende aktiviteter. De ulike basene har etablert egne fagdager med bl.a. friluftsliv, sjakk og idrett som tilbud. Baseledere møter lærerteamene en gang i uken for å koordinere utvalgte læringsmål og informasjon.

For å nå målene har skolen høyt fokus på å rekruttere og beholde gode medarbeidere, og er derfor opptatt av å kunne tilby et hyggelig og utviklende arbeidsmiljø. Nye lærere tilbakemelder at de blir tatt godt i mot bl.a. gjennom skolens mentorordninger. Skolen vil etablere en ordning der erfarne lærere veileder de som er nyutdannet. Lærerne på Bekkelaget skole har gode digitale verktøy og ressurser som effektiviserer planlegging og oppfølgingsarbeid. Skolen vil prioritere å kunne bytte ut gammelt utstyr og tilby elever og lærere oppdatert programvare.

For å gjennomføre god skoleutvikling skal Bekkelaget skole praktisere åpne prosesser og utvikle profesjonelle læringsfellesskap. Ansatte, elever og foreldre skal inviteres til deltagelse og gis reel innflytelse gjennom skolens organer.