Vår profil

kunst7

Bekkelaget skole er en 1 - 7 skole som ligger i Nordstrand bydel. I skoleåret 2017 –18 er det 586 elever på Bekkelaget skole, fordelt på 23 klasser. Skolen er bygget som en 3-parallell skole, men har en intern organisering der 1.–3. trinn har 4 grupper som slås sammen til 3 grupper før 4. klasse. Årets 1. trinn har kun 3 grupper. 

På Bekkelaget skole skal elever, foresatte og ansatte bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø! Vi har utarbeidet elev- og voksenstandarder som viser forventninger til hverandre i skolemiljøet.

Elevene på Bekkelaget skole skal møte kompetente lærere som utøver god klasseledelse, og som setter elevenes faglige og sosiale læring i sentrum.

Over flere år har elevenes leseferdighet vært et av skolens viktigste satsningsområder. Skolen har implementert god systematikk i leseopplæringen, der elevene lærer å ta i bruk gode lesestrategier i alle fag. Vi har ekstra fokus på å utfordre elevene i regning. Mer praktisk tilnærming, økt tilrettelegging for ulik vanskegrad eller raskere progresjon, samt regning i flere fag skal systematisk inn i det daglige læringsarbeidet.

Gjennom Trivselsprogrammet har elevene tilbud om mange lekpregede fellesaktiviteter i friminuttene. Elevene har ansvar for innholdet i skolens fellessamlinger der tema er vennskap og inkludering.

Hver 3.-4. uke møtes elev og lærer til mentorsamtale. I samtalen gir lærer og elev tilbakemeldinger på faglige og sosiale læringsmål. Lærer gir veiledning på hvordan eleven kan forbedre egne ferdigheter.