Permisjonsreglement

Slik søker du om permisjon

Alle søknader må sendes til skolens postmottak bekkelaget@ude.oslo.kommune.no minst 2 uker før fri ønskes. Svar på søknaden om permisjon er et enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven (fvl.) §2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og sendes skolen for videre saksgang.

 

Bekkelaget skole følger Oslo kommunes reglement for permisjon i grunnskolen.

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser eller gjennomføringer av vikitge kartlegginger, se Prøveplan 2017/2018

Med hilsen

Anette Reme, rektor