Hovedseksjon

Standarder

Verdisyn

Opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier der mennesker er likeverdige og menneskeverdet ukrenkelig. Det betyr at vi skal lære å vise respekt for hverandre og naturen. Opplæringen skal fremme solidaritet, likestilling og toleranse på tvers av grupper og grenser. Opplæringen skal fremme demokrati og ytringsfrihet. Det er viktig å være bevisst på at formidling til barna først og fremst skjer gjennom voksne som forbilder for handlinger og holdninger.

Læringssyn

Alle mennesker er unike. Enhver kan komme videre i sin utvikling. Læring skjer ved at det nye forstås ut fra det kjente. God undervisning setter læring i gang, men den fullbyrdes ved elevens egen innsats. Læring er noe som skjer med og i eleven. Undervisningen må tilpasses alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og den sammensatte klasse.

Standarder

Elevstandarder

Eleven skal bidra til arbeidsro.

Det betyr:

 • At du snakker med innestemme, ber om ordet ved håndsopprekking, er rolig og ikke forstyrrer andre i læringsarbeidet.
 • At du har skolesakene i orden.
 • At du følger lærerens beskjeder og klassereglene.

Eleven skal komme raskt igang med læringsarbeidet.

Det betyr:

 • At du møter presis til timen og er raskt i gang ved skifte av aktiviteter.

Eleven skal gjøre sitt beste.

Det betyr:

 • At du skal være arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet.
 • At du skal gjøre det du vet er riktig.
 • At du skal levere lekser/elevarbeid innen tidsfrist.

Eleven skal vise respekt for andre og skolens regler.

Det betyr:

 • At du skal være høflig og hyggelig.
 • At du respekterer andres grenser med blant annet STOPP-regelen.
 • At du respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter.
 • At du sier i fra til en voksen når noen blir plaget eller mobbet.
 • At du følger skolens regler for blant annet lekeapparater, fotballbinge og områder.
 • At du skal være ute i friminuttene.

Eleven skal ta ansvar for orden på skolen.

Det betyr:

 • At du skal holde det ryddig (i klasserom og i garderobe) og at du holder orden i dine saker (sekk, klær og hylle)
 • At du skal ta vare på skolen og skolens bøker og utstyr.

Foreldrestandarder

Fag og læring

Skolen forventer at du som foresatt:

 • sørger for at eleven har god arbeidsinnsats og følger opp skolearbeidet (lekser, innleveringer, prøver etc).
 • tar kontakt hvis du synes opplæringen ikke oppfyller dine og/eller elevens forventninger.
 • sørger for at eleven møter tidsnok, uthvilt, har spist frokost og har tilgang til mat for hele skoledagen.
 • følger skolens ferier og fridager, og sørger for at eleven møter på skolen hver dag gjennom skoleåret.
 • passer på at eleven følger klassens og skolens regler, og viser respekt for alle på skolen.

Trygghet og trivsel

Skolen forventer at du som foresatt:

 • bidrar aktivt til å gi eget barn positive holdninger til skolen, lærerne, medelever og deres foresatte.
 • kontakter skolen hvis ditt barn mistrives.
 • deltar aktivt i sosiale arrangementer.
 • samarbeider med andre foresatte om elevenes trivsel og trygghet.
 • tar medansvar for at eleven følger skolens ordensreglement.

Dialog og samarbeid

Skolen forventer at du som foresatt:

 • samarbeider med skolen for å sikre god kommunikason og informasjonsflyt.
 • deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre møter, og gir beskjed i god tid dersom du ikke kan møte til avtalt tid.
 • svarer på brukerundersøkelser fra skolen.
 • informerer skolen om hendelser som kan påvirke eleven og skolehverdagen.
 • viser respekt for elever, ansatte og ledelsen på skolen og andre foresatte, spesielt når det gjelder å ta kontakt eller dele informasjon med andre.

Standarder for foreldrekontakter (to per gruppe og to vara)

Det betyr:

 • At du er bindeledd mellom foreldrene i basisgruppen og skolen/FAU.
 • At du samarbeider med kontaktlærer om å avholde to foreldremøter i året.
 • At du skriver referat fra foreldremøter.
 • At du er ansvarlig for å lage et kontaktsystem, slik at foresatte i gruppen kan kontaktes raskt.
 • At du skal være behjelpelig med å finne foresatte som kan hjelpe til ved ulike anledninger/foreldreovertakelse/baking.
 • At du tar initiativ til ulike soiale arrangementer for elevene i gruppen og ellers.
 • At du følger opp at alle familiegruppene er "aktive".

Lærerstandarder

Læreren skal holde seg faglig oppdatert, planlegge og gjennomføre undervisningen kvalitativt godt.

Det betyr:

 • At du har satt deg inn i fagstoff og metodikk, og at du har en plan for gjennomføring av undervisningen som ivaretar elevenes ulike ståsted.
 • At du har tilrettelagt materiell og organisert klasserommet hensiktsmessig.
 • At mål og kriterier for læringsarbeidet er synlig og kommunisert for elevene.
 • At du får elevene med på å lage kriterier for læringsarbeidet og vurdere seg selv og medelever.
 • At elevene får konstruktive tibakemeldinger underveis og at du vet hvor eleven er i forhold til måloppnåelse.

Læreren skal ha en positiv relasjon med elevene, være en tydelig voksen og være en god rollemodell.

Det betyr:

 • At du viser interesse for elevenes læring og trivsel.
 • At du kommuniserer klart og har høye forventninger til elevene.
 • At du gjennomfører mentorsamtale med hver enkelt elev hver andre til tredje uke.
 • At du er bevisst språkets betydning også i situasjoner hvor partene er i affekt.
 • At du møter presist til timen og ser til at elevene går ut etter timen.

Læreren skal arbeide for et positivt samarbeid med hjemmet.

Det betyr:

 • At du snakker positivt om barnets mestring til foresatte og har en konstruktiv dialog om barnets utvikling.
 • At du innkaller til to utviklingssamtaler i året hvor eleven er med på minst en. I forkant av samtalen skal du ha sendt hjem et utkast til skriftlig vurdering av elevens kompetanse som danner grunnlag for elevens individuelle mål fremover.
 • At du samarbeider med klassekontakten om minst to foreldremøter, samt jul- og sommeravslutninger.

Læreren skal samarbeide med kollegaer for å fremme et godt læringsmiljø.

Det betyr:

 • At du skal være en bidragsyter faglig og sosialt.
 • At du er presis og utfører avtalte oppgaver.
 • At du tilstreber en åpen kommunikasjon, også ved ulike synspunkter.
 • At du og teamet fremstår samlet i elevsyn og regelverk.
 • At du holder god orden i undervisningsrommene og i fellesarealene.

Læreren skal ha lojalitet til overordnet myndighet.

Det betyr:

 • At du skal følge sentrale og lokale plandokumenter og gjeldende regler (eks. LK06, strategisk plan og individuelle arbeidsplaner).
 • At du skal følge vedtak som blir gjort på skolen.
 • At du er skolens representant i samarbeid med foresatte og nærmiljø.

Aktivitetsskoleansatt-standarder

Den ansatte skal bidra til å skape et trygt og positivt miljø for barna.

Det betyr:

 • At du møter barn og foreldre med respekt.
 • At du lytter til det barna sier, opptrer rolig og bestemt.
 • At du fremstår som en trygg voksen.
 • At du opptrer konsekvent i forhold til avtalte regler, og at du snakker til barna på en korrekt måte.
 • At du hjelper til med å løse konflikter når du ser at det trengs.
 • At du er bevisst på hva du prater om i påhør av barn og foreldre.

Den ansatte skal planlegge og gjennomføre en kvalitetiv god aktivitetsskoledag for elevene, slik at barna føler at de har en givende hverdag.

Det betyr:

 • At du må ha oversikt over arbeidsdagen.
 • At du må være oppdatert om dagens program og vite hvilke barn som skal delta på ulike aktiviteter.
 • At du skal være med på å inspirere barna til å ta del i lek og aktiviteter.
 • At du må respektere barnas behov for frilek.

Den ansatte skal være profesjonell og samarbeide med kollegaer for å fremme et godt miljø.

Det betyr:

 • At du selv er en god rollemodell.
 • At du møter presis og holder avtaler.
 • At du kjenner arbeidsinstruksen din og overholder taushetsplikten.
 • At du innarbeider gode rutiner rundt måltidene og i forhold til å holde orden i fellesrommene.

Den ansatte skal ha lojalitet til overordnet myndighet.

Det betyr:

 • At du skal følge lokale og sentrale plandokumenter samt gledende regler (arbeidsinstruks, rammeplan, forskrift etc.).
 • At du skal følge vedtak som blir gjort på Aktivitetsskolen.
 • At du er Aktivitetsskolens representant i samarbeid med foresatte og nærmiljøet.

Lederstandarder ved Bekkelaget skole

Lederen skal sette mål for skolens utvikling.

Det betyr:

 • At du skal tenke langsiktig og strategisk til det beste for elevens læring i tråd med kommunale og nasjonale satsingsområder.
 • At du iverksetter tiltak for å nå målene i virksomheten.
 • At du holder deg oppdatert faglig og innenfor lovverk.

Lederen skal ta ansvar for skolens drift.

Det betyr:

 • At du styrer skolen etter vedtatt budsjett.
 • At du ivaretar HMS-arbeid etter gjeldende regler.

Lederen skal behandle elever, foresatte og ansatte med respekt.

Det betyr:

 • At du møter andre med høflighet og viser forståelse.
 • At du gir tydelige forventninger om roller og samarbeid.
 • At du legger til rette for god informasjonsflyt.
 • At du er tilgjengelig.

Lederen skal følge opp uttalte standarder og avtaler.

Det betyr:

 • At du skal tydeliggjøre og gi tilbakemeldinger på standardene i forhold til elever, foresatte og ansatte.
 • At du skal veilede ansatte og gi dem tilbakemeldinger.

Lederen skal etablere gode systemer og rutiner i skolehverdagen for å ivareta læring og trivsel.

Det betyr:

 • At du skal organisere for effektiv drift i forbindelse med møtevirksomhet, fag- og timeplanlegging, elevgrupper, daglige rutiner etc.
 • At du analyserer og følger opp elevresultater.
 • At du samarbeider om og følger opp elevsaker.
 • At du følger opp medarbeiderundersøkelser og legger til rette for trivselsfremmende tiltak.